Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden mariotv.nl verkoop en of diensten via het internet.

 

Artikel 1. Definities

1-a       Een overeenkomst op afstand:  een overeenkomst die tussen mariotv.nl en de
            consument wordt gesloten, van een door mariotv.nl georganiseerd systeem voor
            verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
            uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
            afstand.

1-b       Consument:  een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
            bedrijf en een overeenkomst via het internet aangaat met mariotv.nl.

1-c       Overeenkomst via internet:  een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via
            internet.

1-d       Herroepingsrecht :  de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
            zien van de overeenkomst op afstand

1-e       Haagse regio: Onder de Haagse regio wordt door mariotv verstaan Den Haag, Rijswijk,
            Voorburg, Delft.

 

Artikel 2. Contactgegevens van de ondernemer

               webshop/website mariotv.nl
               Mario van Haaften
               Drouwenstraat 35, 2545WK te Den Haag. (Geen bezoek adres)
               E-mail: mariotv@live.nl
               Telefoonnummers:  070:3595542 of 06-51910862 
               Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  53101863

 

Artikel 3. Toepasselijkheid
 
 3-a         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop of dienst van
               mariotv.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen mariotv en
               consument.

3-b          Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze
               algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
               niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt
               gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in
               te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
               toegezonden.

3-c          Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord
               worden  gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van mariotv.nl door
               middel van het aanvinken van het vakje  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

 Artikel 4. Het aanbod van producten of diensten

4-a          De producten en diensten van mariotv.nl bevatten een volledige en nauwkeurige
               omschrijving . De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
               van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als mariotv.nl gebruik maakt
               van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
               producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten
               in het aanbod binden mariotv.nl niet.

4-b          mariotv.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar
               overeenkomsten.

4-c          Het factuur- en afleveradres van de Klant dienen in Nederland te liggen. Dit adres mag 
               geen postbus zijn.

4-d          mariotv.nl levert diensten en of gebruikte producten zoals beschreven op de website
               mariotv.nl, alleen in de Haagse regio. Nieuwe producten verkoopt mariotv.nl wel buiten
               de Haagse regio maar niet buiten Nederland.


Artikel 5. De overeenkomst

5-a          Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en betaald,
               bevestigt mariotv.nl via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze
               bevestiging zijn vermeld:
               - de identiteit en het adres van mariotv.nl
               - de belangrijkste kenmerken van het gekochte product.
                - de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product.
                - de kosten van aflevering.
                - de wijze van betaling.
                - de wijze van aflevering.
                - de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk 14
                  dagen  na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5-b          Zodra de volledige betaling door mariotv.nl is ontvangen, stuurt mariotv.nl het product
               zo spoedig mogelijk op tussen de 2 en 5 werkdagen

5-c          Mocht een bepaald artikel niet binnen de termijn van 2 tot 5 werkdagen geleverd
               kunnen worden, dan zal mariotv.nl contact opnemen met de consument per mail of per
               telefoon en in overleg gaan met de consument. De consument kan dan kiezen voor een
               langere levertijd. Deze keuze zal mariotv dan per mail bevestigen. Indien de consument
               niet akkoord gaat met een langere levertijd kan de consument de overeenkomst op
               afstand ontbinden.

5-d          Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico,
               waar het dit product betreft, over op de consument. Het adres dat de consument aan
               mariotv.nl heeft opgegeven geldt als afleveradres.


Artikel 6. Herroepingsrecht bij producten

6-a          De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
               gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen
               ontbinden.

6-b          Indien de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, meldt de
               consument  dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
               herroepingsrecht aan mariotv.nl.

6-c           Bij het terugzenden van het product door de consument dient het te retourneren
                product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, onbeschadigde verpakking te
                zitten.

6-d          In het bijzonder geld dit voor gesealde inkt cartridges, reinigingsmiddelen en
               persoonlijke verzorgingsproducten. Deze artikelen worden door mariotv.nl niet terug
               genomen als ze niet in de originele gesealde verpakking zitten.

6-e          mariotv.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder
               begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6-f           Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht op de hierboven aangegeven
               wijze, zal mariotv.nl het volledige bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
               dagen na de ontvangst terugbetalen aan de Klant.

6-g          De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument,
               tenzij  mariotv.nl op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten
               voor het terugzenden voor haar rekening te nemen.

6-h          Verzending dient plaats te vinden naar het volgende adres:  mariotv, t.a.v. webshop
               mariotv.nl, Drouwenstraat 35, 2545 WK Den Haag. Als bewijs van de verzenddatum
               geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs.

 

Artikel 7. Product Garantie

7-a          mariotv.nl hanteert als garantietermijn voor een nieuw product de voorgeschreven
               garantietermijn van de fabrikant van het product.

7-b          mariotv.nl hanteert als garantietermijn voor een gebruikt product een termijn van 3
               maanden ingaande op de dag van ontvangst (zie note 5-d).

7-c           Omdat mariotv.nl geen gebruikte producten buiten de Haagse regio verkoopt, zal de
                consument zelf moeten zorgen dat het defecte apparaat wordt opgestuurd naar
                mariotv.nl Drouwenstraat 35 2545WK Den Haag.

7-d          Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder
               aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings-mail, genoemd in
               artikel 5.a.